We use cookies on our website for the best user experience. More information

SOS Infocard

egészségügyi adatkezelő és információszolgáltató rendszer


Adatkezelési Szabályzat

"Hatálybalépés időpontja" 2016. 08.01. .1. Bevezető

A SOSIC International Ltd. (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt fontosságú cél az SOS Infocard szolgáltatáshoz a szolgáltatás igénybevevői, vagy képviselői (továbbiakban: Felhasználó), által rendelkezésre bocsátott személyes- illetve egészségügyi adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. (Felhasználó képviselője jelen Adatkezelési Szabályzat vonatkozásában azt a természetes személyt jelenti, aki törvényes képviselet vagy meghatalmazáson alapuló képviselet alapján a Felhasználó helyett, a Felhasználó adataival regisztrál az SOS Infocard szolgáltatásra, a Felhasználó helyett elfogadja az Adatkezelési Szabályzatot, a Felhasználó nevében hozzájárul az adatkezeléshez, a Felhasználót megillető jogokat gyakorolja és a Felhasználó helyett kötelezettségeit teljesíti.) A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Adatkezelő adatai:

Cégnév: SOSIC International Ltd.

Székhely:. Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, BN3 3DH, England

Adószám: 83969 29508

Cégjegyzék szám: 10175719

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: sales@sosinfocard.com

Telefonos elérhetőség: +36-20-2656-885

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüatv.) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Kezelt adat Adatkezelés célja
Felhasználó neve Felhasználó azonosítása
Felhasználó címe Felhasználó azonosítása
Felhasználó neme Felhasználó azonosítása, betegellátás segítése
Felhasználó telefonszáma Kapcsolat felvétel
Felhasználó nemzetisége Kapcsolat felvétel
Beszélt nyelv Kapcsolat felvétel
Posta cím SOS Infocard kártya kiküldése postai úton
Felhasználó email címe Kapcsolattartás
Felhasználó születési ideje Felhasználó életkorának megállapítása
Felhasználó TAJ száma Egészségügyi rendszerben történő azonosítás
  Közgyógy ellátási jogosultság megállapítása
Egészségbiztosító megnevezése A betegellátás segítése
Szervadományozási nyilatkozat A betegellátás segítése
Baleset esetén értesítendő(k) telefonszáma Kapcsolat felvétel
Krónikus betegség A betegellátás segítése
Allergia A betegellátás segítése
Gyógyszerek A betegellátás segítése
Vérnyomás, vércukor érték A betegellátás segítése
Testsúly, magasság A betegellátás segítése
Allergiák A betegellátás segítése
Gyógyszerérzékenység A betegellátás segítése
Szedett gyógyszerek A betegellátás segítése
Betegség történet A betegellátás segítése
Műtét történet A betegellátás segítése
Folyamatban lévő orvosi kezelés A betegellátás segítése
Háziorvos neve, telefonszáma Kapcsolatfelvétel, betegellátás segítése
Kezelő orvosok Kapcsolatfelvétel, betegellátás segítése
Leletek, egyéb egészségügyi dokumentáció Betegellátás segítése,adatok korszerű, egy helyen történő rendszerezése, tárolása
Vércsoport A betegellátás segítése
Teendő vészhelyzet esetén A betegellátás segítése
Orvosi pecsét száma Orvosi jogosultság ellenőrzése
Egészségügyi intézményre vonatkozó adatok Orvosi jogosultság ellenőrzése

Az SOS Infocard szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az SOS Infocard a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az SOS Infocard szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a kezelt adatokat nem használja. Kezelt adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az SOS Infocard szolgáltatás aktiválását követően a Szolgáltató más személyes adatok rögzítését is kérheti az érintettől. A Szolgáltató valamennyi adatkérés előtt megjelöli az adatkezelés célját. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes, annak elmaradása nem érinti a weboldal használatát.

5. A felhasználó írásbeli hozzájárulása alapján kezelt különleges adatok köre, az adatkezelés célja

Szolgáltató a Felhasználó döntése alapján, a Felhasználó által megadott egészségügyi adatokat kezeli. Ezen különleges adatok kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint az érintett egészségi állapotának nyomon követése. A Felhasználónak az SOS Infocard kártyán szereplő egészségügyi adatai rögzítése nélkül a SOS Infocard kártya nem aktiválható, minthogy a Szolgáltató által kínált egészségügyi információs szolgáltatás lényege az, hogy egészségügyi adatok meghatározott földrajzi helytől függetlenül, gyorsan és könnyen hozzáférhetők legyenek. A Felhasználó különleges adatok kezeléséhez való hozzájárulása a regisztrációs folyamat során, a feltételek, valamint jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megismerését követően azok elfogadása során valósul meg.

6. A Felhasználó felelőssége

Mindenkor a Felhasználó felelőssége, hogy a kártyához tartozó egyedi jelszót bizalmasan és különös gondossággal kezelje annak érdekében, hogy adataihoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Felhasználó saját érdekében köteles a valóságnak megfelelő személyes és különleges adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes és különleges adatokat helyesbíteni vagy a Szolgáltatótól azok helyesbítését írásban kérni. A Szolgáltató által biztosított tárhelyen a Felhasználó által elhelyezett adatok valódiságáért, naprakészségéért illetve ezek hiányában ezzel kapcsolatosan bekövetkezett bármilyen eseményért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal!

7. Az adatkezelés időtartama, adatmennyiségi korlátozás

A Felhasználó által megadott adatokat Szolgáltató addig tárolja, amíg a Felhasználó tagja a rendszernek. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül inaktiváljuk adatait. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát és az általa feltöltött összes dokumentumot a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal zárolhatja. Ha a Felhasználó bármilyen, az 4. pontban meghatározott adatot rögzít a felhasználói fiókjában, akkor ezáltal a felhasználói fiókja egészségügyi dokumentációnak minősül. A Felhasználó egészségügyi dokumentációját a SOSIC International Ltd. az Eüatv. 30. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időtartamig köteles tárolni. Ezen törvényi rendelkezésre figyelemmel a SOSIC International Ltd. a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén az 4. pont alapján megadott adatokat a SOSIC International Ltd. nem törölheti, csak zárolhatja. A rendszerben előfizetésenként tárolható adatmennyiség maximum 100 MB. Az ezt jelentősen meghaladó adatfeltöltés esetén az adattárolásért a szolgáltató külön díjat számolhat fel, előzetes értesítés mellett.

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Felhasználó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. Adatbiztonság

A kezelt adatok tárolása az ARUBA CLOUD által üzemeltetett szervereken történik. Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról. Minden feltöltött orvosi-, vagy csapatdokumentum, kép az egyik legerősebb 256 bites file szintű titkosítással van elkódolva. A file-ok letöltési útvonalai rejtettek, de még egy esetleges szerver feltörés esetén ellopott file-ok is használhatatlanok a titkosító algoritmus és titkosító kulcsok ismerete nélkül.

Az adatok klaszteres struktúrában, többszörösen redundáns adattárolással vannak kezelve.