We use cookies on our website for the best user experience. More information

1. Bevezető

Jelen dokumentum az SOSIC International Ltd. (továbbiakban: Szolgáltató) SOS Infocard szolgáltatására (továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. Az SOS Infocard szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) a www.sosinfocard.com honlapon (továbbiakban: Weboldal) lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk megtekintésével, illetve adatkérő űrlapok kitöltésével, valamint a Szolgáltatásra történő regisztrációval elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF), valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásainknak, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az SOS Infocard szolgáltatás működésével, megrendelési-, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó termékek szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

2. Szolgáltatói adatok:

Cégnév: SOSIC International Ltd.

Székhely:. Hova House, 1 Hova Villas, Brighton & Hove, BN3 3DH, England

Adószám: 83969 29508

Cégjegyzék szám: 10175719

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: sales@sosinfocard.com

3. Szolgáltatás és kapcsolódó termékek bemutatása, megvásárolható szolgáltatások, termékek köre

Jelen ÁSZF az SOS Infocard egészségügyi adatkezelő és információszolgáltató rendszer alábbi szolgáltatásaira, valamint a hozzájuk kapcsolódó alábbi termékekre vonatkozik:

4. Szolgáltatás és kapcsolódó termékek megrendelése, Regisztráció menete, lépéseinek bemutatása

Az S.O.S. Infocard szolgáltatást az alábbiakban felsorolt módon rendelheti meg:

5. A megrendelések feldolgozása, A szolgáltatáshoz kapcsolódó termékek házhoz szállítása

Az elektronikus úton történt megrendeléseket munkatársaink feldolgozzák és a szolgáltatáshoz tartozó eszközöket postai úton normál levél küldeményként eljuttatják a felhasználó által közölt postacímre.

6. A megrendelt Szolgáltatás / házhoz szállítás díja fizetésének ismertetése

Amennyiben megrendelését elektronikus úton adja le a postai költségek a Szolgáltatót terhelik.

7. Az elállási jog ismertetése a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket, ezzel együtt lemond a Szolgáltatás igénybevételéről. Ebben az esetben a felhasználó adatai a rendszerből törlésre kerülnek.

8. Elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

Amennyiben a megrendelő elállási jogával él, a kiküldött termékeket maradéktalanul köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben ezt nem teszi meg, a hiányzó termékek díját a szolgáltató a visszatérítendő díjból levonja.

9. Felhasználói jogviszony megszűnése

A felhasználói jogviszony az alábbi módokon szűnhet meg:

A Felhasználói jogviszony bármilyen módon történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Szolgáltató a szolgáltatásáért már kifizetett díjat nem köteles visszatéríteni.

10. Adatkezelési információk

A Szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtása során birtokába jutott adatok kezelésének módjáról, tárolásának időtartamáról, továbbá az adatok törlésének lehetőségéről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik.

11. Az Általános Felhasználási Feltételek módosításának lehetősége

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató határozatlan időre adja ki, annak rendelkezései a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF elfogadásától alkalmazandók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók - előzetes értesítése mellett - egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Szolgáltatónál vagy a Szolgáltató honlapján tájékozódjon. Az ÁSZF módosítása Felhasználó általi elfogadásának minősül, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást tovább használja, illetőleg a Felhasználó a módosítás honlapon történt megjelenést követő 15, azaz tizenöt napon belül a Szolgáltató felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Felhasználó a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni.

12. Tartalom

A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltató keretrendszerén belül elhelyez vagy megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatokat, egészségi állapotra vonatkozó információkat, és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével, adataival, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A Weboldalon elérhető tartalom illetve annak részletei üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, továbbértékesítése, a Weboldal változatlan formában történő tükrözése a Szolgáltató erre vonatkozó írásos felhatalmazása nélkül tilos! A Weboldalon látható tartalom megtekintésével a Felhasználó elfogadja, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi következményekkel jár.

13. A Weboldal kárfelelőssége

A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a Felhasználók adatszolgáltatása alapján a Weboldalon elhelyezett információk, adatok vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kárfelelősséget nem vállal a Felhasználó által igénybevett Szolgáltatás, vagy tartalom következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, vagy bármilyen egészségügyi kockázatért, a téves adatok szolgáltatása következtében bekövetkező bármely eseményért. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldal funkcionalitása, az onnan elérhető tartalom, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A Weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználó által vélt vagy valós károkért. A Felhasználók saját felelősségükre adják meg a rájuk vonatkozó adatokat és használják a Weboldalt.

14. A Weboldal használata, elemzése, visszafejtése

A Felhasználók nem látogathatják, illetve nem közölhetnek adatokat a Weboldallal valaki más nevében. A Felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Szolgáltatás tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni, vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut a felhasználói adataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.